Záručné podmienky elektrického motora

1.Záručné podmienky elektrického motora.
Pri dodržaní záručných podmienok a pokynou pre montáž a obsluhu sa na elektromotor poskytuje záruka po dobu 12 mesicov od dňa predaja elektromotora do prevádzky.Pripojenie elektrického motora musí byť vykonané odborným závodom, alebo zodpovedným kvalifikovaním odborníkom, ktorý má kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky e. 50/78Sb.Záruka sa poskytuje na závady materialové, výrobné alebo konštrukčné.

Typ elektromotoru, výrobné číslo, dátum predaju, razítko predajňe a podpis vyplní na záručnom liste čitateľne a nezmazateľne pracovník predajňe pri predaji.Rovnako tak odborný elektroinšalačný závod, alebo kvalifikovaní odborník musí na záručnom liste čitateľne a nezmazateľne uviesť dátum zapojenia , razítko a podpis.

Ak zistí zákazník chybu na elektromotoru, odošle ho do servisnej opravy ( najbližšie k jeho bydlisku) s reklamáciou a tímto záručným listom, pričom elektrický motor nesmie byť rozobratí neoprávnenou osobou.

Záruka sa nevsťahuje na závady spôsobené nesprávnou manipuláciou, špatným zapojením motora, alebo spojením s hnaným strojom, preťažením, nevhodným zajistením behom na dve fázy, nedodržaním predpísaného napätia, nevhodním skladovaním motora, alebo dopravou, prevozem v inom prostredí a za iných podmienok,než pre ktorý bol motor určení,na násilné zásahy,úpravy a demontáž.
Záruka sa predlžuje o dobu po ktorou bol výrobok v záručnej oprave. Záručné podmienky - verzia pre tlač